Mount Rainier
set 5

{Elk}
Elk near the mountain

{Mountain Goat}
Mountain Goat

Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
Set 5
Set 6
Set 7

Back to On and around Mount Rainier